BUSINESS AUSTRALIA

BUSINESS AUSTRALIA Featured

Dahil maraming negosyo ang nagsisimula nang magbukas muli, tinatalakay ng update ng Business Australia sa Coronavirus ngayong linggo ang lahat ng kailangang malaman ng mga may-ari ng negosyong SME para matulungan silang makabangon.
https://bit.ly/CPBAFilipino

Nahihirapan bang makabayad ng upa ang iyong negosyo dahil sa Coronavirus? Ngayon ang pinakatamang panahon sa pag-aareglo ng iyong upa para matiyak ang tagumpay ng iyong negosyo sa hinaharap. Mag-click sa ibaba para mag-download ng libreng 10 hakbang na gabay sa pag-aareglo ng iyong upa. https://bit.ly/CPBAFilipino

72% ng mga negosyo ay mababawasan ng pera sa susunod na dalawang buwan. Ang isang pangunahing desisyon na napapaharap sa mga may-ari ng negosyo ay kung babaguhin ba ang mga presyo para makabuo ng daloy ng pera. Mag-click sa ibaba para sa isang makakatulong na listahan ng mga dapat gawin kung dapat bang baguhin ang pagpepresyo ng iyong produkto o serbisyo. https://bit.ly/CPBAFilipino

Habang parami nang parami ang mga negosyong nagbubukas muli, napapaharap ang ilang may-ari ng negosyo sa hamon ng pagdaragdag ng bagong mga empleyado online. Mag-click sa ibaba para sa gabay sa pag-akit at pagpili ng mga empleyado sa mundo ng Coronavirus, kabilang ang mga payo sa pagsasagawa ng mga online na interbyu. https://bit.ly/CPBAFilipino

Nag-iinterbyu ka ba nang online kapag nagrerekrut ng bagong mga empleyado? Ang pagpapadama sa kanila na sila ay malugod na tinatanggap at ang pagtatalaga sa kanila sa kompanya ay mas mahirap online kaysa harapan. Mag-click dito para sa Listahan ng mga Dapat Gawin sa kung paano opisyal na tatanggapin ang mga bagong empleyado online. https://bit.ly/CPBAFilipino

Lahat ng pinakamatagumpay na negosyo ay mayroong nakasulat na plano sa negosyo. Gamitin ang iyong libreng oras sa panahon ng Coronavirus para matiyak na maingat na naisaplano ang iyong estratehiya sa negosyo. Mag-click sa ibaba para mag-download ng libreng gabay sa kung paano magsusulat ng plano sa negosyo sa 5 simpleng hakbang. https://bit.ly/CPBAFilipino

ENGLISH VERSION
As many businesses begin to reopen, this week’s Business Australia Coronavirus update tackles everything SME owners need to know to help you get back on your feet.

View in your preferred language here:

Filipino (Tagalog) - https://bit.ly/CPBAFilipino

Is your business struggling to pay the rent due to Coronavirus? There has never been a better time to renegotiate your lease to ensure the future success of your business. Click below to download a free 10 step guide to renegotiating your lease.
72% of businesses will have reduced cash over the next two months. A key decision facing business owners is whether to change prices to build cash flow. Click below for a handy checklist on whether to change pricing of your product or service.
As more businesses reopen, some business owners are faced with the challenge of adding new employees online. Click below for a guide to attracting and selecting employees in the Coronavirus world including tips for conducting online interviews.
Are you doing online interviews when recruiting new employees? Making them feel welcome and inducting them into the company is more difficult online than face to face. Click here for a Checklist on how to officially welcome new employees online
The most successful businesses all have a written business plan. Use your spare time during Coronavirus to ensure your business strategy is carefully planned. Click below to download a free guide on how to write a business plan in 5 simple steps.

Click through to view more information in your preferred language:

Filipino (Tagalog) - https://bit.ly/CPBAFilipino

Read 829 times

About Author

Login to post comments

Archive