BUSINESS AUSTRALIA

BUSINESS AUSTRALIA Featured

Bawiin ang iyong negosyo!
Inihahatid sa iyo ng update ng Business Australia sa linggong ito ang lahat ng tip para ma-maximize ang pagbubukas muli ng iyong negosyo, mapasulong ang iyong tax return at ma-access ang mga stimulus package ng pamahalaan.
https://bit.ly/CPBAFilipino

Panahon na para patakbuhing muli ang negosyo mo at muling kumita. Maging miyembro ng Business Australia nang libre para ma-download ang tatlong-hakbang na COVIDSafe plan kabilang ang kung paano magsasagawa ng pagsusuri sa panganib, mga gawain sa paghadlang ng Coronavirus at kung paano tutugon sa impeksyon. https://bit.ly/CPBAFilipino

Anong mangyayari kapag sinimulan mong muli ang negosyo mo at nagkaroon ng outbreak ng Coronavirus? Mag-click sa ibaba para sa isang nakakatulong na gabay sa pagbuo ng plano sa outbreak ng Coronavirus kabilang ang kung paano pananatilihing ligtas ang mga manggagawa mula sa Coronavirus at kung anong dapat gawin kapag naghinala ang isang empleyado na mayroon siyang sintomas. https://bit.ly/CPBAFilipino

Isa sa napakahalagang estratehiya sa pananatiling tumatakbo ng negosyo ay ang pagma-maximize ng iyong tax return sa katapusan ng taon ng pananalapi. Maging miyembro ng Business Australia nang libre para mapanood ang isang webinar na tutulong sa iyo na maunawaan kung paano magtatrabahong kasama ng ahente ng buwis o maghahanda ng sarili mong tax return. https://bit.ly/CPBAFilipino

Alam mo bang nag-anunsyo ng $1.8 bilyon na stimulus package ang Pederal na Gobyerno para matulungan ng lokal na mga pamahalaan ang maliliit na negosyo? Mag-click sa ibaba para sa karagdagang impormasyon. https://bit.ly/CPBAFilipino

Higit kailanman, kailangan mo ng ekspertong payo para mapanatiling tumatakbo at malago ang negosyo mo. Maging libreng miyembro ng Business Australia para mapakinggan ang isang webinar na itinatampok si Kevin Nuttal, isang eksperto sa mga estratehiya para madoble ang iyong kita. https://bit.ly/CPBAFilipino

Ang iyong negosyo man ay nagsisimula pa lang, naghahanap ng paraan para maging mas mahusay, o ninanais na lumago, umiiral ang Business Australia para tulungan kang makarating doon. Kunin ang access sa mga tool, template at mga linya ng payo kapag naging miyembro ka ng Business Australia. Nabanggit ba naming libre ito? https://bit.ly/CPBAFilipino

Get your business back! This week’s Business Australia update brings you all the tips to maximise your business restart, boost your tax return and access government stimulus packages

View in your preferred language here:

Filipino (Tagalog) -  https://bit.ly/CPBAFilipino

ENGLISH VERSION

It’s time to get your business running and earning again. Become a member of Business Australia for free to download a three-step COVIDSafe plan including how to conduct a risk assessment, Coronavirus prevention practices and how to respond to an infection.

What happens if you restart your business and have a Coronavirus outbreak? Click below for a handy guide to building a Coronavirus outbreak plan including how to keep workers safe from Coronavirus and what to do if an employee suspects they have symptoms.

A crucial strategy for business survival is to maximise your end of financial year tax return. Become a Business Australia member for free to watch a webinar to help you understand how to work with a tax agent or prepare your own tax return.

Did you know the Federal Government has announced a $1.8 billion stimulus package for local governments to assist small businesses? Click below for more information.

More than ever you need expert advice to keep your business alive and thriving. Become a free Business Australia member to listen to a webinar featuring Kevin Nuttal, an expert in strategies to double your revenue.

Whether your business is just starting out, looking to become more efficient, or wanting to grow, Business Australia exists to help you get there. Get access to tools, templates and advice lines when you become a member of Business Australia. Did we mention it’s free?

Click through to view more information in your preferred language:

Filipino (Tagalog) -  https://bit.ly/CPBAFilipino

 

Read 886 times

About Author

Login to post comments

Archive