English - Tagalog (FILIPINO) Basic Vocabulary

ni NENITA COLOMA

 

 

The ravine is very deep.                                      Malalim ang bangin.
Soak in soy sauce the raw salmon.                   Ibabad sa toyo ang hilaw na salmon.
There is a ray of sun inside their house.           May sinag ng araw sa loob ng kanilang bahay.


Please read the book I gave you.                      Paki-basa ang librong binigay ko sa ‘yo.
There are many beautiful ready-made              Maraming magagandang yaring damit sa
clothes in the market.                                          palengke.


I made a mistake when I consider Alan            Nagkamali ako ng ituring kong tunay na
a true friend, he’s a traitor.                                 kaibigan si Alan, isa siyang traydor.
Maria’s body reacted to the medicine.             Nagkaron ng epekto ang gamot sa katawan ni Maria.

 

 

 

 

 

ravine                               bangin
raving                               nagngangangawa, galit na galit; nagngingitngit
ravish                               malugod; kalugdan; humanga
ravishing                          kalugod-lugod; kahali-halina
raw                                   hilaw; hindi luto
rawhide                            sariwang balat ng hayop; latigong balat
raw material                    panangkap; kagamiting panangkap
ray                                    sinag; silahis
rayon                                reyon; rayon
raze                                  magwasak; gibain
razor                                 labaha; pang-ahit
re-                                     uli; muli; lumitaw na muli
reach                                dumating; sumapi
react                                 magbunga; umepekto
re-act                                isagawang muli
reaction                            ganti; sagot; reaksiyon
reactionary                       reaksiyonaryo

read                                  bumasa; basahin
readable                          kawili-wili
reader                              bumabasa
readily                              agad; kaagad; kaaka-raka
readiness                        pagkamabilis
reading                            getting the meaning of
readjust                            mag-ayos na muli
ready                                handa; nakahanda
ready-made                     yari na; biling-yari
real                                   totoo; tunay
realism                             pagkamakatotohanan; realismo
realistic                            buhay na buhay; parang buhay; parang buhay (totoo)
reality                               katotohanan; katunayan
realization                        pag-unawa; pagtanto
realize                              umunawa; malaman
really                                 tunay nga; totoo nga
realm                                kaharian; lupain
ream                                 resma (ng sulating papel)
reanimate                        magpasigla; pasiglahin
reap                                  gumapas; mag-ani; umani
reaper                              manggagapas; mang-aani

Read 1689 times

About Author

Login to post comments

Archive