ENGLISH - TAGALOG (FILIPINO) BASIC VOCABULARY

ni NENITA COLOMA

 

Nabangga ni Adam ang likod ng kotse. 
Nagpakitang muli ang buwan. 
Tumatalbog ang bola. 
Ginunitang muli ni George and kahapon. 
Magsisimula ng muli ang trabaho ‘pag dating ng mga materyales. 
Tayo ay muling sinisilang, tuwing gigising  tayo sa umaga. 
Napatawad si Mally sa sinabi niyang dahilan. 

 

Adam hit the rear of the car.

The moon reappeared.

The ball is rebounding.

George recalled the past.

The job will reassume once the materials are delivered.

We are reborn when we wake up in the morning.

Mally was forgiven with the reason she gave.

 

 

 

reappear                                  pakitang muli
reappearance                         muling pagpapakita
rear                                           hulihan
rearm                                       muling magsandanta
rearrange                                magbago ng ayos
rearrangement                       bagong (ibang) ayos
reason                                      magpasiya; mangatwiran
reasonable                              makatwiran; kainaman
reasoning                                pangangatwiran; mga paliwanag
reassemble                             magtipong, tipuning muli
reassert                                   magpahayag (ipahayag) muli
reassume                                magsimula (simulan) uli
reassure                                  muling magbigay-tiwala
rebate                                      bawas, tawad
rebel                                        manghihimagsik; rebelde
rebellion                                 himagsikan; rebolusyon
rebellious                               mapanghimagsik; mapaghimagsik
rebind                                     magbalat na muli; balatang muli
rebirth                                     bagong pagsilang; bagong buhay
reborn                                     sumilang (isilang) na muli
rebound                                  tumalbog; patalbugin
rebuff                                      tumanggi (tanggihan) agad o nang tahasan
rebuild                                   muling itayo; gawing muli
rebuke                                    magalit; kagalitan; bumulyaw
rebut                                       sumagot; sagutin
rebuttal                                  ganting-matwid; pagpasinungaling
recalcitrance                         pagmamatigas ng ulo; kasutilan
recalcitrant                            magitagas ang ulo; sutil; suwail
recall                                      gumunitang (magunitang, gunitaing) muli
recant                                     bumawi ng ipinahagyag; magtakwil
recapitulate                           lumagom; lagumin
recapitulation                        lagom; paglagom; paglalagom
recapture                               dakping (hulihing) muli; mahuling muli
recast                                     magmoldeng (moldihing, imoldeng) muli
recede                                    umurong; bumalik
receipt                                    resibo; katibayan

 

 

Read 1611 times

About Author

Login to post comments

Archive