ENGLISH - TAGALOG (FILIPINO) BASIC VOCABULARY

Ipinayo ng doktor na uminom                                                                         The doctor recommended to drink 6 glasses
ng 6 baso ng tubig araw-araw.                                                                      of water everyday.
Hiniling ng mga anak na magkasundo ang kanilang mga magulang,  The children requested that their parents reconcile.
Gusto ng tindera ng bawiin niya ang kanyang puhunan.                             The seller would like to recover his capital.
Kailangang itala mo ang inyong mga gastos.                                              You have to record your expenses.
Si Amy ay gumaling sa kanyang sakit.                                                          Amy recovered from her illness.

 

 

recommend                        magtagubilin; itagubilin; magpayo; payuhan
recommendation                tagubilin; pagrerekomenda
recommit                            ibalik (itukoy) na muli sa komite
recompense                       maggantimpala; magpabuya
reconcile                             magkasundo
reconciliation                     muling pagkakasundo
recondite                            malalim; marurok; mahirap maunawaan
recondition                         magkompuni; kumpunihin
reconnaissance                 pagmamanman (pagmamatyag)
reconnoiter; reconnoitre    magtingin-tingin; magmanman
reconquer                           lupiging muli
reconsider                          magsaalang-alang
reconsideration                 muling pagsasalang-alang
reconstruct                          gawing muli; muling buuin
reconstruction                    pagbabagong tayo
record magtala;                 ilista; talaan
recorder                             tagapagtala; tagatala
recount                               mag-ulat; iulat; magsalaysay
re-count                              magbilang (bumilang) na muli; muling bilangin
recoup                                bumawi; bawiin; magbayad; bayaran
recourse                            pagdulog; paghingi ng tulong
recover                              makuhang muli; kuning muli
re-cover                             balatang panibago
recovery                             paggaling (sa karamdaman)
recreat                               duwag; karuwagan
recreate                             lumibang; maglibang maglibang-libang

 

Read 2095 times

About Author

Login to post comments

Archive